skip to Main Content

Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης, πριν κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της seaairland.gr. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και η χρήση των Υπηρεσιών μας, προϋποθέτει τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων που παρατίθενται στη συνέχεια.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης (καλούμενοι στο εξής “Συμφωνία” ή “Σύμβαση”) περιγράφουν τα δικαιώματά σας έναντι της seaairland.gr, κατά την παροχή των υπηρεσιών της μέσω της Ιστοσελίδας της, καθώς επίσης και τις υποχρεώσεις σας ως πελάτης της seaairland.gr.

1. Ορισμοί

Οι όροι “εμείς”, “εμάς” και “μας” αναφέρονται στον κάτοχο της παρούσας Ιστοσελίδας, SEA AIR LAND SERVICES ΕΠΕ, ναυτικό πρακτορείο παροχής ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, που έχει την έδρα της στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας, τα στοιχεία επικοινωνίας μας βρίσκονται στο τέλος των παρόντων Όρων (βλ. παράγραφο 11, “Αλληλογραφία”). Επίσης, μπορείτε να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας.

Οι όροι “εσείς” και “σας” αναφέρονται στον χρήστη της παρούσας Ιστοσελίδας, ο οποίος την επισκέπτεται, κάνοντας κράτηση ή κάνοντας χρήση των υπηρεσιών μας. Επιπλέον, για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης, οι ακόλουθες λέξεις ή φράσεις έχουν την έννοια που παρατίθεται στη συνέχεια, εκτός εάν από τα συμφραζόμενα συνεπάγεται σαφώς το αντίθετο.

 «Κράτηση»: κάθε παραγγελία προϊόντων ή υπηρεσιών που κάνετε στην Ιστοσελίδα μας, η οποία επιβεβαιώνεται ή γίνεται αποδεκτή από εμάς. Η αποδοχή θα γίνεται από εμάς (και ταυτόχρονα θα συνάπτεται μια Σύμβαση), εφόσον θα έχουμε λάβει την πληρωμή από εσάς και θα σας έχει σταλεί ένα email επιβεβαίωσης (από εμάς ή από τον σχετικό Πάροχο).

«Γραφείο Κρατήσεων» ή «Ταξιδιωτικό Γραφείο»: το ταξιδιωτικό γραφείο, το οποίο διαχειρίζεται και λειτουργεί την Ιστοσελίδα seaairland.gr και το οποίο έχει ως αντικείμενο να παρέχει συμβουλές και πληροφορίες καθώς και να ενεργεί ως μεσάζων κατά τη διαδικασία σύναψης συμφωνιών στον τομέα των ταξιδιών. Εμείς, ως Ταξιδιωτικό Γραφείο καθώς και η Ιστοσελίδα μας, ενεργούμε ως διαμεσολαβητές στις συναλλαγές με τον Πάροχο.

«Αγοραστής» ή «Πελάτης»: το άτομο που κάνει μια κράτηση ή το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου οι παρεχόμενες από εμάς Υπηρεσίες έχουν συμφωνηθεί και το οποίο τις αποδέχεται.

«Υπηρεσία/ες»: μια υπηρεσία που προσφέρεται από την Ιστοσελίδα μας, όπως μια κράτηση με κάποιο μέσο μεταφοράς.

«Πάροχος/οι Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών» ή «Πάροχος/οι»: η Ακτοπλοϊκή Εταιρεία ή/και οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή/και Πάροχος υπηρεσιών στον τομέα των ταξιδιών, με τον οποίο ο πελάτης έρχεται σε μια συμφωνία και ο οποίος, με τη δέουσα τήρηση των ισχυόντων Όρων Χρήσης, είναι υπεύθυνος να παράσχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

«Ιστοσελίδα»: η ιστοσελίδα https://www. seaairland.gr.

2. Κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας μας

2.1 Κάνοντας κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας μας:

Συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους της παρούσας Συμφωνίας και από οποιουσδήποτε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε Πάροχο και οι οποίοι εφαρμόζονται στις κρατήσεις σας, στην οργάνωση του ταξιδιού σας ή στη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Συμφωνείτε, εξ ονόματος σας και εξ ονόματος αυτών που εκπροσωπείτε, να συμμορφώνεστε με τους εν λόγω Όρους, συμπεριλαμβανομένης και της καταβολής όλων των χρηματικών ποσών, όταν απαιτούνται.

Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε παραβίαση των εν λόγω Όρων μπορεί να οδηγήσει (α) σε ακύρωση της κράτησης ή της αγοράς σας, (β) σε απώλεια οποιουδήποτε χρηματικού ποσού καταβάλατε για την κράτηση ή την αγορά σας, (γ) σε στέρηση του δικαιώματος να έχετε πρόσβαση στο σχετικό προϊόν ή στην υπηρεσία που εφαρμόζονται οι εν λόγω Όροι και (δ) στο δικαίωμά μας να προβούμε σε χρέωση του λογαριασμού σας, αν επιβαρυνθούμε με έξοδα εξαιτίας αυτής της παραβίασης.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (α) έχετε την απαιτούμενη ηλικία (τουλάχιστον 18 ετών) για να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και την Ιστοσελίδα μας καθώς και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να δημιουργείτε δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις απορρέουσες από αυτή τη χρήση, (β) είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε για λογαριασμό ή εκ μέρους των προσώπων που συμπεριλαμβάνονται στην κράτηση που πραγματοποιείτε και να αποδέχεστε τους εν λόγω Όρους εκ μέρους τους, και (γ) οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς είναι αληθείς και ακριβείς.

Είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωση των εν λόγω προσώπων σχετικά με το περιεχόμενο όλων των Όρων που αφορούν στην πραγματοποίηση του ταξιδιού τους. Αντιλαμβάνεστε ότι είστε υπεύθυνος, οικονομικά, για οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών ή της Ιστοσελίδας μας γίνεται από εσάς και από εκείνους που χρησιμοποιούν το όνομα ή το λογαριασμό σας. Είστε υπεύθυνοι για τις ενέργειές σας στην Ιστοσελίδα μας (οικονομικά ή και διαφορετικά), συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής χρήσης του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας, από εσάς και οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς, εάν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη.

3. Σχετικά με τη σύμβαση

3.1 Η συμφωνία σας μαζί μας

Παρέχουμε και διαχειριζόμαστε ποικιλία Προϊόντων και Υπηρεσιών που σχετίζονται με ταξίδια και προσφέρονται από διαφορετικούς Παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Εμείς, ως Ταξιδιωτικό Πρακτορείο/Πρακτορείο Κρατήσεων, ενεργούμε ως μεσάζοντας για Προϊόντα και Υπηρεσίες που δεν παρέχονται απευθείας από εμάς. Δεν είμαστε συν-προμηθευτές/συν-πωλητές των εν λόγω Προϊόντων και Υπηρεσιών. Όταν πραγματοποιείτε μια κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας μας, αυτόματα συνάπτετε μια ξεχωριστή Σύμβαση με αυτούς τους Παρόχους σε σχέση με τα εν λόγω Προϊόντα και Υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, δεν αποτελούμε μέρος της συμβατικής σχέσης που συνάπτετε με τον Πάροχο, όσον αφορά στα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που παραγγέλλετε στην ιστοσελίδα μας, εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους.

Τυχόν απορίες ή ανησυχίες σχετικά με το Προϊόν θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα στον Πάροχο. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Πάροχο και δεν παρέχουμε καμία δήλωση ή εγγύηση (ρητή ή έμμεση) σχετικά με την καταλληλότητα ή την ποιότητα των ταξιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας.

3.2 Η συμφωνία σας με τον Πάροχο Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών

Για την αγορά των προσφερόμενων μέσω της ιστοσελίδας μας προϊόντων ή υπηρεσιών πέραν των παρόντων όρων, θα έχουν εφαρμογή και οι Όροι των Ακτοπλοϊκών Εταιρειών (και ιδίως εκείνων που αφορούν τους ναύλους). Οι Όροι των Ακτοπλοϊκών Εταιρειών ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες πληρωμής, την υπερημερία, την απόδοση ευθύνης, τις ακυρώσεις, τις αλλαγές κρατήσεων και προγραμματισμένων δρομολογίων, τις επιστροφές χρημάτων (εφόσον προσφέρονται) και οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς. Γι’ αυτό το λόγο σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους αυτούς. Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή σας με οποιουσδήποτε Όρους Ακτοπλοϊκών Εταιρειών, ή άλλων Παρόχων, σε σχέση με τις ώρες επιβίβασης επιβατών και οχημάτων, ώρες αναχώρησης πλοίων, ή άλλα θέματα. Οφείλετε να επιβεβαιώσετε με την αρμόδια λιμενική αρχή την ώρα αναχώρησής σας από το εκάστοτε λιμάνι, καθώς σε περιπτώσεις όπου οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές, υπάρχει αυξημένη κίνηση στο λιμάνι, υπάρχει κάποια απεργία που επηρεάζει τα δρομολόγια των πλοίων ή υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος ανωτέρας βίας, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις αλλαγές ή/και ακυρώσεις στο δρομολόγιό σας.

4. Κρατήσεις

4.1 Επιβεβαίωση κράτησης

Αφού ολοκληρώσετε την κράτησή σας, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης με τον κωδικό κράτησης. Αυτό είναι το χρονικό σημείο κατά το οποίο η Σύμβασή σας, όσον αφορά τα Προϊόντα και Υπηρεσίες που έχετε παραγγείλει, αρχίζει να υφίσταται και να ισχύει. Το email επιβεβαίωσης θα περιέχει όλες τις λεπτομέρειες της κράτησής σας. Εσείς υποχρεούστε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων επιβεβαίωσης και να μας

ενημερώσετε αμέσως για τυχόν αποκλίσεις ή λάθη, σχετικά με την αρχική κράτηση που

καταχωρήθηκε. Η εκπρόθεσμη αναφορά λαθών και αποκλίσεων σε καμία περίπτωση δεν γεννά δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση. Στη συνέχεια, θα ελέγξουμε ότι η κράτησή σας έχει εισαχθεί σωστά στο σύστημα κρατήσεων της Ακτοπλοϊκής Εταιρείας και ότι η πληρωμή σας μπορεί να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί χωρίς πρόβλημα.

4.2 Τιμές

Οι τιμές επιβεβαιώνονται στο τελικό στάδιο της κράτησής σας, στο σημείο που ‘επιλέγετε’ το κουμπί “Ολοκλήρωση κράτησης”, “Κάντε κράτηση”, “Κράτηση” ή κάποιο παρόμοιο, ανάλογα με το προϊόν που αγοράζετε. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των εισιτηρίων και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, είναι η αποδοχή των όρων χρήσης της εταιρείας μας, με την επιλογή του αντίστοιχου πεδίου που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας κράτησης.

4.3 Χρέωση υπηρεσιών

Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας για να κάνετε κράτηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, μας εξουσιοδοτείτε να ενεργήσουμε ως αντιπρόσωποί σας κατά τη διαδικασία της κράτησης των εισιτηρίων από την επιλεγμένη Ακτοπλοϊκή Εταιρεία και να κάνουμε την πληρωμή εξ ονόματός σας και εκ μέρους σας, όπως απαιτείται. Η παροχή της ως άνω υπηρεσίας από μέρους μας δε χρεώνεται. Η συνολική τιμή του εισιτηρίου καθώς και η ανάλυση αυτής στα επιμέρους ποσά θα εμφανιστεί στη σελίδα, προτού επιβεβαιώσετε την κράτησή σας.

Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης ενός ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, καθώς και οι όροι που διέπουν μία τέτοια αλλαγή ή ακύρωση, εξαρτώνται από τους όρους που θέτει η εκάστοτε ακτοπλοϊκή εταιρεία, στους οποίους δεν έχουμε καμία επιρροή. Επιπλέον κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης ενός ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, το οποίο καθορίζεται από τους όρους της εκάστοτε ακτοπλοϊκής εταιρείας, θα βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Σε περίπτωση επιτρεπτής από τον Πάροχο ακύρωσης, επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας. Στην περίπτωση αυτή, μόλις λάβουμε από εσάς τα πρωτότυπα εισιτήρια, σας επιστρέφουμε το αντίστοιχο χρηματικό ποσό σε περίπου 30 εργάσιμες ημέρες. Οι επιστροφές των χρηματικών ποσών των ακυρωμένων εισιτηρίων γίνονται μέσω του ιδίου τρόπου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία αγοράς των εισιτηρίων. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται.

Εάν έχετε αγοράσει προϊόν ή υπηρεσία από την ιστοσελίδα μας, αλλά δεν παρουσιαστείτε κατά την ημερομηνία και ώρα αναχώρησης του πλοίου για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και λόγω ανωτέρας βίας, δεν δικαιούστε καμία επιστροφή χρημάτων.

4.4 Διπλανές θέσεις

Κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής κράτησης, η επιλογή διπλανών ή συγκεκριμένων θέσεων δεν είναι δυνατή καθώς οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν παρέχουν το πλάνο των διαθέσιμων θέσεων του εκάστοτε πλοίου στην πλατφόρμα κράτησης της ιστοσελίδας μας. Σε κάθε περίπτωση το σύστημα επιχειρεί να τοποθετήσει τους επιβάτες της ίδιας κράτησης σε διπλανές θέσεις, χωρίς όμως αυτό να είναι εξασφαλισμένο. Στην περίπτωση που θέλετε να εξασφαλίσετε διπλανές θέσεις και υπό την προϋπόθεση ότι η ακτοπλοϊκή εταιρεία που έχετε επιλέξει διαθέτει πλάνο θέσεων, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την κράτησή σας είτε τηλεφωνικά είτε στο κατάστημά μας με τη βοήθεια της ομάδας εξυπηρέτησής πελατών μας.

4.5 Οικονομικά εισιτήρια

Τα οικονομικά εισιτήρια  συνήθως δεν υπόκεινται σε ακυρώσεις – αλλαγές. Πρόκειται για  εισιτήρια που παρέχονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες σε περιορισμένο αριθμό και αφορούν συγκεκριμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Καλείστε να ανατρέχετε πάντοτε στους ειδικότερους όρους των ακτοπλοϊκών εταιρειών που αναφέρονται σε αυτά τα εισιτήρια καθώς υπόκεινται συχνά σε αλλαγές από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, αλλαγές για τις οποίες η εταιρείας μας δε φέρει καμία ευθύνη.

4.6 Εκπτώσεις

Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κράτησης που πραγματοποιείτε μέσω της πλατφόρμας της ιστοσελίδας μας θα βρείτε διαθέσιμες τις βασικές παρεχόμενες από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες εκπτώσεις. Για να επωφεληθείτε από τυχόν επιπλέον ειδικότερες εκπτώσεις (πχ φοιτητικά εισιτήρια, εισιτήρια πολυτέκνων κλπ) ή προσφορές των ακτοπλοϊκών εταιρειών οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής κράτησης, καλείστε να επικοινωνήσετε με έναν από τους εκπροσώπους μας ή να εκδώσετε τα εισιτήριά σας απευθείας από το κατάστημα μας. Για ορισμένες ειδικότερες κατηγορίες εισιτηρίων (πχ στρατιωτικά εισιτήρια) τα οποία δεν είναι διαθέσιμα από την εταιρεία σας καλείστε να επικοινωνήσετε με έναν από τους κεντρικούς πράκτορες που έχουν οριστεί από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

4.7 Οχήματα

Κατά το check-in ή την επιβίβαση, η ακτοπλοϊκή εταιρία μπορεί να ελέγξει τις διαστάσεις των οχημάτων που έχουν δηλωθεί κατά τη διαδικασία της κράτησης. Σε περίπτωση αποκλίσεων, θα απαιτηθεί από τους επιβάτες να πληρώσουν τη διαφορά.

4.8 Προσφορές από ακτοπλοϊκές

Οι εμφανιζόμενες κατά τη διαδικασία της κράτησης προσφορές των ακτοπλοϊκών εταιρειών ισχύουν μόνο εάν αυτές είναι διαθέσιμες και κατά την έκδοση των εισιτηρίων. Είναι στη διακριτική ευχέρεια των ακτοπλοϊκών εταιρειών η ανάκληση προσφορών, κατά το μεσολαβούν διάστημα από την κράτηση μέχρι την έκδοση των εισιτηρίων. Ως εκ τούτου η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν ακύρωση, αλλαγή ή ανάκληση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες οιωνδήποτε προσφορών κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

4.9 Πληρωμή με δόσεις

Δεν δύναται να γίνει εξόφληση των εισιτηρίων σας με δόσεις.

4.10 Παραλαβή εισιτηρίων

Μπορείτε να παραλάβετε τα εισιτήριά σας, χωρίς χρέωση, από το γραφείο της εταιρείας μας κατά τις ώρες λειτουργίας μας, από τους κεντρικούς πράκτορες των ακτοπλοϊκών εταιρειών, από τα γραφεία της ακτοπλοϊκής εταιρείας ή κατόπιν σχετικού αιτήματός σας, μπορούν να σας αποσταλούν μέσω της ταχυμεταφορικής εταιρείας ΕΛΤΑ Courier (με την οποία συνεργάζεται η εταιρεία μας) στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά τη διαδικασία κράτησής σας. Στην περίπτωση αποστολής των εισιτηρίων στο χώρο σας, επιβαρύνεστε με επιπλέον ποσό:

Α) 3,50 € για αποστολές εντός Αθηνών/Αττικής

Β) 6 € για αποστολές εκτός νομού Αττικής.

Γ) 8 € για αποστολές σε απομακρυσμένες περιοχές εντός Ελλάδος. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ταχυδρομικοί κωδικοί που αντιστοιχούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Μετά την καταχώρηση του ταχυδρομικού σας κωδικού, θα ενημερωθείτε αυτόματα από το σύστημά μας, για το εάν ο ταχυδρομικός κωδικός που αντιστοιχεί στην περιοχή σας, συμπεριλαμβάνεται στους ταχυδρομικούς κωδικούς των απομακρυσμένων περιοχών.

Δ) 22 € για αποστολές στο εξωτερικό.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη και έγκυρη παραλαβή των εισιτηρίων σας από τo γραφείo μας, ενώ ειδικά για την περίπτωση που έχετε επιλέξει την παράδοση των εισιτηρίων μέσω ταχυμεταφορικής εταιρίας στο χώρο σας, ισχύουν οι όροι παράδοσής που θέτει η ταχυμεταφορική εταιρεία. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνετε. Σε περίπτωση απουσίας σας κατά την παράδοση των εισιτηρίων από την ταχυμεταφορική εταιρία, ή σε περίπτωση που η διεύθυνση που έχετε δηλώσει δεν είναι ακριβής, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η παράδοση των εισιτηρίων στο χώρο σας, τα εισιτήρια επιστρέφονται από την ταχυμεταφορική εταιρία στo γραφείo μας και πλέον η παραλαβή τους θα πραγματοποιείται μόνο από εκεί. Εάν επιθυμείτε την εκ νέου αποστολή των εισιτηρίων στο χώρο σας, τότε θα χρεωθείτε με το επιπλέον κόστος της δεύτερης αποστολής.

4.11 Ταξιδιωτικά Έγγραφα

Δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια,

visa, εκπτωτικά έγγραφα κλπ) τα οποία υποχρεούστε να κατέχετε για την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού Η εξασφάλιση και ορθότητα των απαιτούμενων επιβατικών εγγράφων, είναι υποχρέωσή σας.

4.12 Αλλαγές / καθυστερήσεις στα δρομολόγια των πλοίων

Για τυχόν ακυρώσεις ή αλλαγές δρομολογίων (πύλη αναχώρησης, αλλαγή ώρας κλπ.) που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση των εισιτηρίων δεν είναι δυνατή η ενημέρωση σας εκ μέρους μας. Για αυτό το λόγο καλείστε να επικοινωνήσετε με την εκάστοτε ακτοπλοϊκή εταιρεία προκειμένου να ενημερωθείτε για τις ανωτέρω αλλαγές. Εμείς εντούτοις θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να σας ενημερώσουμε έγκαιρα για τυχόν σημαντικές αλλαγές στην κράτησή σας, εάν λάβουμε με τη σειρά μας έγκαιρα την πληροφόρηση, πριν την προγραμματισμένη σας αναχώρηση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε αλλαγές ή χρεώσεις τυχόν προκύπτουν. Στις περιπτώσεις που ματαιώνεται το δρομολόγιο για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες), επίσης δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δε νοείται καμία διεκδίκηση αποζημίωσης εκ μέρους σας.

4.13 Περιπτώσεις προφανούς σφάλματος τιμής

Σε περίπτωση προφανούς σφάλματος (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τυχόν λάθους στην καταχώρηση των δεδομένων, σφάλματος υπολογισμού ή τυπογραφικού λάθους) με αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας τιμής του προϊόντος προφανώς εσφαλμένης και μη ανταποκρινόμενης στην πραγματική του αξία, η οποία προφανώς έχει εμφανιστεί κατά λάθος, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτησή σας, ακόμη και αν έχετε λάβει την αυτόματη επιβεβαίωση από εμάς. Στην περίπτωση αυτή, θα ενημερωθείτε το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορέσετε να κάνετε εκ νέου μια κράτηση στη σωστή τιμή, εφόσον το επιθυμείτε. Σε κάθε περίπτωση, δε δικαιούστε άλλως παραιτείστε, να διεκδικήσετε αποζημίωση για την εν λόγω ακύρωση ή να διεκδικήσετε τυχόν έξοδα, εάν έχουν προκύψει, που οφείλονται στην εσφαλμένη κράτηση, η οποία έχει ήδη ακυρωθεί.

Σε περίπτωση που η προσκόμιση αποδεικτικού της ταυτότητάς σας κριθεί απαραίτητη, κατά τη διάρκεια της κράτησης, της διαδικασίας πληρωμής ή σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετέπειτα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία κράτησής σας, χρέωσης και πληρωμής της, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτηση αν δε λάβουμε το αποδεικτικό της ταυτότητάς σας όταν ζητηθεί, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτησή σας ανά πάσα στιγμή, για λόγους ασφαλείας ή προστασίας από περιπτώσεις εξαπάτησης. Αυτό εμπίπτει στα πλαίσια λειτουργίας της εταιρείας και στις διαδικασίες προστασίας και ασφάλειας και εντοπισμού των περιπτώσεων απάτης που έχουμε αναπτύξει ώστε να λαμβάνουμε αναφορά για προβλήματα σχετικά με κάρτες πληρωμής που έχουν χρησιμοποιηθεί, με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήσατε κατά τη διάρκεια της κράτησης κ.λπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email που δηλώσατε κατά τη στιγμή της κράτησης. Σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, μπορούμε να ακυρώσουμε την κράτησή σας χωρίς να φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη.

4.14 Περιπτώσεις προέγκρισης ποσών

Σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις, λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος ή εμπλοκής κατά το τελικό στάδιο της κράτησής των εισιτηρίων σας, ενδέχεται να μη καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω ελλιπούς επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία της κράτησης ή  λόγω λήξης του χρονικού ορίου εντός του οποίου έπρεπε να πραγματοποιηθεί η κράτηση ή λόγω καθυστέρησης στην έγκριση της κράτησης από την τράπεζα ή τον κάτοχο της κάρτας.

Το αποτέλεσμα είναι να καθίσταται ανεπιτυχής η προσπάθειά σας να κλείσετε τα επιλεγέντα εισιτήρια ενώ είχε ήδη γίνει η δέσμευση του ποσού που αντιστοιχούσε στην αγορά τους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συναλλαγή δεν ολοκληρώνεται από την τράπεζα και το ποσό που έχει δεσμευθεί δε μεταφέρεται στο λογαριασμό της εταιρείας μας. Αντιθέτως, είναι δεσμευμένο από την τράπεζα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο ασφαλείας των διαδικτυακών συναλλαγών και προστασίας του κατόχου της κάρτας που ακολουθούν οι τράπεζες. Συνεπώς, δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον κάτοχο της κάρτας, έως ότου η ίδια η τράπεζα αποδεσμεύσει αυτό το ποσό. Από τη στιγμή δε που το ποσό αυτό είχε προεγκριθεί και δεσμευθεί για να γίνει η χρέωση για την αγορά των εισιτηρίων, θα φαίνεται στην ανάλυση του λογαριασμού του κατόχου της κάρτας ως κανονική χρέωση παρόλο που κάτι τέτοιο δε συνέβη.

Για όσο διάστημα το ποσό είναι δεσμευμένο, δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα και με τα πρωτόκολλα ασφαλείας της τράπεζας, επομένως εάν ακόμη επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την κράτηση, θα πρέπει να προβείτε σε μία καινούρια συναλλαγή.

Μπορείτε να προσπαθήσετε να κάνετε μία νέα κράτηση μέσω της ιστοσελίδας μας και να διαλέξετε οποιονδήποτε συνδυασμό επιθυμείτε. Διαφορετικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο και να πραγματοποιήσετε την κράτησή σας μέσω αυτού, χρεώνοντας την πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα σας.

5. Χρεώσεις και πληρωμές

5.1 Χρεώσεις

Η SEA AIR LAND SERVICES ΕΠΕ, η Εταιρεία που διαχειρίζεται και λειτουργεί την ιστοσελίδα seaairland.gr, εδρεύει στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, όλες οι χρεώσεις είναι σε Ευρώ. Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας κράτησης, και πριν από την αγορά, το συνολικό ποσό που θα χρεωθεί, εμφανίζεται σε Ευρώ.

Δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε χρεώσεις που σχετίζονται με ποικίλες συναλλαγματικές ισοτιμίες και χρεώσεις που επιβάλλονται από την τράπεζά σας, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη χρέωση για συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, σε περίπτωση που το Ευρώ δεν είναι το νόμισμα στο οποίο σας χρεώνει ο εκδότης της κάρτας σας.

5.2 Πληρωμή

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα μας. Άλλοι τρόποι πληρωμής πέραν από εκείνους που αναφέρονται στην ιστοσελίδα δεν θα γίνονται δεκτοί και δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη για μετρητά ή επιταγές που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου. Όταν κάνετε μια κράτηση μέσω της ιστοσελίδα μας, θα χρειαστεί να μας δώσετε στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, προκειμένου να καλύψετε το πλήρες κόστος της κράτησής σας. Εμείς, μπορεί να απαιτηθεί να διαβιβάσουμε τα στοιχεία της κάρτας σας στον σχετικό Πάροχο για την ολοκλήρωση της κράτησης. Γι’ αυτό το λόγο, μπορεί να δείτε πολλαπλές χρεώσεις στο λογαριασμό σας, συνολικού ύψους αντίστοιχου με το ποσό που αναφέρεται για την κράτησή σας.

Αναφορικά με την πληρωμή της κράτησή σας, επιτρέπετε σε εμάς ή σε τρίτους (Πάροχος) να προβούμε στην πλήρη εξόφληση του συνολικού ποσού της αγοράς σας. Εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί με πιστωτική κάρτα, η χρέωση για την κράτησή σας μπορεί να γίνει απευθείας από την Ακτοπλοϊκή εταιρεία.

Δεν υποχρεούμαστε να εκδώσουμε εισιτήρια, να στείλουμε επιβεβαίωση, εκπτωτικά κουπόνια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξόφλησης και δεν έχουμε λάβει την πληρωμή. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης παραμένει υπόχρεος για την καταβολή του συνόλου των ποσών για τις υπηρεσίες που παραγγέλνει.

Σε περίπτωση που για την πληρωμή της κράτησής σας χρησιμοποιήσετε την κάρτα κάποιου τρίτου προσώπου, μπορεί να ζητήσουμε γραπτή άδεια από τον κάτοχο της κάρτας. Εμείς ή ο Πάροχος, διατηρούμε το δικαίωμα να παραδίδουμε ηλεκτρονικά εισιτήρια και να αποστέλλουμε την επιβεβαίωση της κράτησης ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα στη διεύθυνση χρέωσης της κάρτας ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν μας ζητηθεί από τον κάτοχο της κάρτας. Όλες οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούνται κατά τη στιγμή της κράτησης πρέπει να είναι έγκυρες.

6. Αποζημίωση 

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε εμάς και τους συνεργάτες μας, και οποιονδήποτε από τους Παρόχους και τα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και πράκτορες για οποιαδήποτε αξίωση, πράξη, απαίτηση, απώλεια, ζημία, ή άλλα έξοδα, (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών και λογιστικών αμοιβών) που προκλήθηκαν από εσάς ή από τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα (α) παραβίασης εκ μέρους σας της παρούσας Συμφωνίας, (β) παραβίασης οποιουδήποτε νόμου ή δικαιώματος οποιουδήποτε τρίτου, ή (γ) της χρήσης της ιστοσελίδας μας.

7. Πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, λογισμικό ιστοσελίδας

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά κλιπ, και το λογισμικό (“Περιεχόμενο”), είναι ιδιοκτησία μας ή ιδιοκτησία των σχετικών με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρόχων μας και προστατεύεται από διεθνή πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από την κατάρτιση (δηλαδή την παρουσίαση, επιλογή, συλλογή, διάταξη και συγκέντρωση) όλου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας που διαχειρίζεται και λειτουργεί τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα και προστατεύονται από διεθνή πνευματικά δικαιώματα και νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το λογισμικό, που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας, αλλά και αυτό των τρίτων παρόχων λογισμικού μας, είναι πνευματικά κατοχυρωμένα και προστατεύονται διεθνώς από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου ή/και του λογισμικού, που δεν είναι σε συνάρτηση με την παρούσα συμφωνία, καθώς και η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, επανέκδοση, παρουσίαση ή εκτέλεση του περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας απαγορεύεται, εκτός εάν ρητά αναφέρεται ότι επιτρέπεται. Η χρήση συγκεκριμένου λογισμικού και περιεχομένου που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα μας και ανήκει ή χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας από εμάς ή τους Παρόχους μας, ενδέχεται να υπόκειται σε πρόσθετους όρους.

8. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων, τους οποίους παρέχουμε μόνο προς διευκόλυνσή σας. Υποχρεούστε να λάβετε προφυλάξεις για να διασφαλίσετε ότι οποιοσδήποτε ιστότοπος επισκέπτεστε δεν περιέχει ιούς, κακόβουλα προγράμματα όπως worms ή  trojan horses ή άλλους καταστροφικούς μηχανισμούς. Η ύπαρξη αυτών των συνδέσμων δε συνεπάγεται ότι εγκρίνουμε αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους ή τυχόν πρακτικές προστασίας δεδομένων αυτών των ιστοσελίδων.

9. Εγγυήσεις, Αποποίηση και Περιορισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς ή τους Προμηθευτές μας ή δημοσιεύονται στη Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή λάθη, συμπεριλαμβανομένων και σφαλμάτων στις τιμές. Εμείς και οι συνεργάτες μας δεν εγγυόμαστε για την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για τυχόν λάθη ή άλλες ανακρίβειες ως προς τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας, (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, την τιμολόγηση, τις φωτογραφίες, τις γενικές περιγραφές των προϊόντων, κλπ.). Διατηρούμε ρητώς το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη τιμολόγησης στην ιστοσελίδα μας ή/και στις μη ολοκληρωμένες κρατήσεις που γίνονται με λανθασμένη τιμή. Σε μια τέτοια περίπτωση, εάν είναι δυνατό, εμείς θα προσφερθούμε να σας κάνουμε μια εκ νέου κράτηση στη σωστή τιμή ή εάν το προτιμάτε, να ακυρώσουμε την κράτησή σας χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

Τυχόν αξιολογήσεις για τους Παρόχους προορίζονται μόνο ως γενικές κατευθυντήριες γραμμές και δεν εγγυόμαστε για την ακρίβεια των αξιολογήσεων. Δεν εγγυόμαστε για τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Δεν κάνουμε καμία δήλωση σχετικά με την καταλληλότητα των πληροφοριών, του λογισμικού, των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από εμάς ή που περιέχονται στην Ιστοσελίδα μας για οποιοδήποτε σκοπό. Το ότι συμπεριλαμβάνουμε ή προσφέρουμε ένα προϊόν ή υπηρεσία, δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του εν λόγω προϊόντος ή της υπηρεσίας από εμάς. Όλες αυτές οι πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συναγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Αποποιούμαστε όλες τις εγγυήσεις ότι η Ιστοσελίδα μας, οι διακομιστές ή οποιοδήποτε e-mail που στέλνεται από εμάς ή από τους Προμηθευτές μας είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα. Με την παρούσα σύμβαση, αποποιούμαστε όλες τις εγγυήσεις και τους όρους οποιουδήποτε είδους  σχετικά με τις πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων και των όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη  καταπάτησης συμφωνιών.

Οι φορείς και οι λοιποί πάροχοι που παρέχουν ταξιδιωτικές ή άλλες υπηρεσίες σε αυτή την Ιστοσελίδα είναι ανεξάρτητοι και όχι εκπρόσωποι ή υπάλληλοί μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για πράξεις, λάθη, παραλείψεις, δηλώσεις, εγγυήσεις, παραβιάσεις ή αμέλεια από οποιονδήποτε Πάροχο ή για όποιες σωματικές βλάβες, θάνατο, υλικές ζημιές, ή άλλες ζημιές ή έξοδα που προκύπτουν από τις παραπάνω ενέργειες. Δε φέρουμε καμία ευθύνη και δε θα προχωρήσουμε σε καμία επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης, υπεράριθμων κρατήσεων, απεργίας, ανωτέρας βίας ή άλλων αιτιών εκτός του πεδίου ελέγχου μας. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πρόσθετα έξοδα, παραλείψεις, καθυστερήσεις, αλλαγή δρομολογίου ή πράξεις από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή αρχή.

Σε καμία περίπτωση δε θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική ή επακόλουθη ζημιά που προκύπτει ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την πρόσβασή σας, την έκθεση ή τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή τις υπηρεσίες μας ή με την καθυστέρηση ή αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Ιστοσελίδας είτε βασίζεται σε αμέλεια, αδικοπραξία, αντικειμενική ευθύνη, ή οτιδήποτε άλλο, είτε διαφορετικά ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Εάν, παρά τους ανωτέρω περιορισμούς, βρεθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται ανωτέρω, τότε η ευθύνη μας δε θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση, στο σύνολο, το μεγαλύτερο ποσό από τα τέλη των υπηρεσιών που μας καταβάλατε σε σχέση με την εν λόγω συναλλαγή/ές σε αυτή την Ιστοσελίδα.

Ο περιορισμός της ευθύνης συνεπάγεται την κατανομή των κινδύνων μεταξύ των μερών. Οι συγκεκριμένοι εξειδικευμένοι περιορισμοί, διατηρούνται και ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση που μια περιορισμένη αποκατάσταση ζημιών, όπως εξειδικεύεται σε αυτούς εδώ τους όρους, αποδειχθεί ότι δεν εξυπηρέτησε τον ουσιαστικό της σκοπό.

10. Ισχύουσα νομοθεσία

Την Ιστοσελίδα αυτή, τη διαχειρίζεται μια Ελληνική Εταιρεία και η παρούσα Συμφωνία διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Με το παρόν συναινείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία και δωσιδικία των δικαστηρίων της Αθήνας, στην Ελλάδα, για όλες τις διαφορές που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου.

11. Αλληλογραφία

Σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών ή την κράτησή σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 22940 25222 και 22940 24333, είτε με e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sealtravelagency@gmail.com. Όλα τα αιτήματα που λαμβάνονται, απαντώνται μέσα σε 24 ώρες μέσω e-mail ή τηλεφώνου, εάν το αίτημά σας σταλεί εντός των εργάσιμων ωρών. Αν σταλεί εκτός του ωραρίου εργασίας μας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

12. Λοιποί Όροι και Προϋποθέσεις

12.1 Πλήρης συμφωνία και ρήτρα εφαρμοστέου δικαίου

Οι παρόντες  Όροι Χρήσης εμπεριέχουν την πλήρη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή, οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε, μίας ή περισσοτέρων, από τις ρήτρες των παρόντων Όρων ή οποιασδήποτε επιμέρους παραγράφου ή μέρους μιας ή περισσοτέρων παραγράφων από αυτές τις ρήτρες) θεωρείται ότι είναι ή καθίσταται άκυρο ή αλλιώς μη εφαρμόσιμο για οποιονδήποτε λόγο, βάσει οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θεωρείται ότι παραλείπεται από το παρόν.

Επίσης, η ισχύς ή/και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δε θα θίγεται σε καμία περίπτωση από την ακυρότητα αυτή.

12.2 Τροποποιήσεις στους Γενικούς Όρους Χρήσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να ενημερώνουμε τους παρόντες  Όρους Χρήσης ανά διαστήματα, χωρίς προειδοποίηση. Η εκάστοτε τρέχουσα έκδοση των Όρων Χρήσης θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα από την ημερομηνία κατά την οποία τυχόν αλλαγές τίθενται σε ισχύ. Εάν συνεχίσετε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μετά τις όποιες αλλαγές στους Όρους Χρήσης, η πράξη αυτή θα αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας των αλλαγών αυτών.

 

Back To Top